Past. (MTh) Elsie De Beer

DEPARTEMENTE EN MEER

Handelinge 9:36-42

 

36 In Joppe was daar ‘n gelowige vrou met die naam Tabita, in Grieks “Dorkas”. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. 37 Juis in die tyd toe Petrus in Lidda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in ‘n bokamer neergelê. 38 Aangesien Lidda naby Joppe is en die Gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek: “KOM TOG GOU NA ONS TOE OOR”

 

39 Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorkas gemaak het toe sy nog gelewe het.

 

40 Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: “TABITA, STAAN OP!”

 

Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. 41 Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring.

 

42 Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom.

Gemeente Bestuurder

Geestelike Leierskap

Marius Zwarts

Persoonlike Assistent

Crystal Victor 

Musiek Leier

Carolann Skalr

Jeug Leier

Ryanne Biddulph

Visie Jeugleier

Marco De Beer

Sondagskool

Elize Oosthuizen

Administrasie

Cathy Clarke

Visie

Die uitbouing van God se Koninkryk deur die verkondiging van die Evangelie van Christus onder totale en absolute leiding van die Heilige Gees. Mobilisasie van alle lidmate deur die identifisering en toepassing van die vyfvoudige bediening volgens Efe 4:11. En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars.
 

Missie

Primêr is die taak wat ons opgelê is om God se Koninkryk uit te brei en is ons missie dus om met uitbreiding en ontwikkeling die opdrag uit te voer volgens Matt. 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
 

Gesonde Evangelisasie-metodiek te volg deur die Geestelike leiers te onderrig en toe te rus sodat die waarskuwing wat opgeteken is in Hosea 4:6 My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, oorkom sal word en sodoende ‘n goed toegeruste gemeente te hê wat progressief staan in God se Koninkryk en die uitbouing daarvan.
 

Samevattend kan die missie van die Geestelike bestuur gedefinieer word volgens Handelinge 20:28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. Die Bates, Finansies en Administrasie wat aan ons toevertrou is so te bestuur dat ons volgens Matt 25:23 oor soveel meer aangestel sal word.
 

Waarin ons glo
Ons glo in die Drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees

Ons glo in die maagdelike geboorte van Jesus,

Ons glo in die versoen dood van Jesus, Sy opstanding en hemelvaart

Ons glo dat Hy weer gaan terugkom om ons na Sy ewige tuiste te haal

Ons glo aan die wedergeboorte deur die bloed van Jesus, wat ons sonde deur genade wegneem

Ons glo aan die doop deur onderdompeling

Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges en die onderlinge byeenkomste van alle Christene

Ons glo dat die volle Bybel die geinspireerde woord van God is en dat die hele Bybel nuttig is vir ons geestelike groei

Ons glo aan die werking van die Heilige Gees

Ons glo aan die gawes van die Heilige Gees

Ons glo dat die vrug van die Gees deur almal altydeur geopenbaar behoort te word

Ons glo dat gebed die kommunikasie medium met God is en dat God gebede beantwoord